Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti INTERCOM Europe, s.r.o, so sídlom: Pod brehmi 2, 841 03 Bratislava

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť INTERCOM Europe, s.r.o., so sídlom Pod brehmi 2, 841 03  Bratislava, IČO: 35711159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka číslo:  14061/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poplatky za  dopravné  a pod) a pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne sú záväzné. Kupujúci je povinný si prevziať objednaný tovar.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych predpisov. 

Doklady spojené so zmluvným vzťahom predávajúci archivuje po dobu najmenej piatich rokov od jeho uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych  predpisov. Tieto doklady nie sú prístupné tretím nezúčastneným stranám. 

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v dokumente Informácie o ochrane osobných údajov v sekcii Obchodné podmienky.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť okrem prepravných nákladov, kt. sú špecifikované samostatne.

Prípadné poplatky za  prepravné náklady  sú špecifikované samostatne.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na technické zmeny predávaného tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné, aby bol v lehote 14 kalendárnych dní doručený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu. Zároveň je kupujúci povinný v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pre jednoduchšie a rýchlejšie vybavenia odstúpenia od zmluvy odporúčame tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Adresa predávajúceho na zasielanie tovaru a formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy je:

INTERCOM Europe s.r.o., Pod brehmi 2, Bratislava 841 03 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete zaslať aj na e-mail: odstupenie@intercom.sk

Tovar vrátený kupujúcim spotrebiteľom musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Zároveň musí byť nepoškodený a čistý aj originálny predajný obal, v ktorom je tovar zabalený a určený na predaj. 

Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku, resp. vrátenie tovaru odmietnuť. Dôvodom odmietnutia tovaru je tiež vrátenie tovaru v originálnom obale, ktorý je oblepený prepravnými štítkami. Tovar je potrebné vrátiť v prepravnom tovare tak, aby nedošlo k poškodeniu originálneho predajného obalu.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru a oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa okrem tovaru, u ktorého je odstúpenie vylúčené príslušnými právnymi predpismi, nevzťahuje tiež na tovar, prispôsobený konkrétnym požiadavkám kupujúceho resp. vyrobeného na mieru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim.

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci tovar neuhradí do 5 pracovných dní v prípade, že si vybral platbu vopred na účet.

VI.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • online platba
  • dobierka
  • hotovosť alebo platobná karta v prípade osobného odberu

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

VII. Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Vzhľadom na možné zmeny skladovej dostupnosti u dodávateľov sa môže dodacia lehota od uvedenej lehoty líšiť. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho kontaktovať.

Tovar, ktorý je skladom, posielame najneskôr na ďalší deň od prijatia objednávky. V prípade tovaru označeného „na objednávku“ je o lehote dodania zákazník upovedomený emailom.

Typy dopravy a ich cena:

Osobný odber – zdarma
Prostredníctvom prepravnej spoločnosti

Prepravné náklady:

Tovar v hodnote nad 150 Eur s DPH  doručujeme bezplatne
Tovar v hodnote do 150 Eur s DPH  doručujeme za paušálny prepravný poplatok 5,00 EUR bez DPH

Doručenie zásielky prepravcom v rámci SR prebieha štandardne do 24 hodín.

VIII. Reklamácie

Kontrola tovaru pri prevzatí:

Kupujúci musí bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky, počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice atď.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou , je neúplná alebo poškodená.

Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, alebo spísať škodový zápis a tento bez zbytočného odkladu zaslať emailom alebo poštou predávajúcemu.

Ak ste si poškodenie všimli až následne, alebo ak je tovar poškodený napriek tomu, že je obal neporušený, treba čo najskôr (najneskôr do 48 hodín od prevzatia výrobku) informovať prepravcu alebo našu spoločnosť.

Uplatnenie reklamácie:

Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť Intercom Europe s.r.o., so sídlom: Pod brehmi 2; 841 03  Bratislava.

Odporúčame nahlasovať reklamácie našej spoločnosti na tel. čísle: 0911871787, kde budete informovaný o postupe riešenia reklamácie, prípadne e-mailom: servis@intercom.sk.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, ak to nie je možné, vystaviť dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, vzťahujú sa na vymenený tovar rovnaké záručné podmienky ako na nový tovar.

V prípade, že bol tovar opravený, sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť záručný list (ak bol pribalený k tovaru), tiež doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list a vyplnený reklamačný protokol. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu.

IX. Záručné podmienky

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar a platí pri predaji tovaru spotrebiteľovi.

Pokiaľ kupujúci nie je spotrebiteľ záručná doba na tovar trvá 12 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru.

Predĺžená záručná doba platí len pre vybrané druhy tovaru a týka sa tovarov, ku ktorým je pribalený záručný list. Pre tento tovar a jeho časti platia záručné podmienky uvedené v záručnom liste.

Záručné listy pribalené ku tovaru potvrdzujeme až na základe požiadania zákazníka a to po predložení daňového dokladu alebo jeho kópie. Potvrdený záručný list zašleme späť na vašu adresu, ktorú ste uviedli v objednávke (ak neuvediete inú).

Pre uplatnenie záruky sa však stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo pokladničným bločkom), ktorý slúži zároveň ako záručný list, avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri uplatnení záruky predložiť.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom. Záruka sa takisto nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, nevhodným ošetrením a starostlivosťou o výrobok, použitím nevhodných čistiacich prostriedkov a úmyselným poškodením.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1. 2019.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.